Saltar apartados

Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (Tercera Edició)

6 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ O

RECONEIXEMENT OFICIAL DE 120 HORES DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (en tramitació)

 

 

PRESENTACIÓ

El CURS OPERATIU DE SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA (Tercera Edició). El curs internacional, dotat amb 6 crèdits per la Universitat d'Alacant o amb reconeixement de 120 hores per part de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant, se celebrarà durant tres dies (18, 19 i 20 de març de 2016): a jornada completa tots els dies i en sessions intensives, la qual cosa permetrà el seu seguiment a professionals i especialistes de diferents països. El curs està igualment obert a la Comunitat Universitària i a tota persona interessada en la matèria. Cada alumne haurà de triar només una de les següents opcions: reconeixement de 120 hores (Institut de Ciències de l'Educació, Universitat d'Alacant), o assignació de 6 crèdits (Centre de Formació Contínua, Universitat d'Alacant). El curs internacional atén la demanda expressada pels alumnes en l'enquesta de qualitat realitzada amb motiu de la seua anterior edició.

Les places s'assignaran per rigorós ordre de matrícula efectiva; una vegada esgotades les places disponibles es tancarà la matrícula. SOLAMENT LA MATRÍCULA EFECTIVA (confirmada mitjançant l'enviament a la Secretaria del curs del formulari ja abonat en el banc) GARANTEIX LA PLAÇA EN AQUEST CURS. La preinscripció NO garanteix plaça en el curs, doncs de caducar el termini establit en el formulari sense tramitar-se la matrícula efectiva (pagament bancari de la taxa, remissió a la Secretària de còpia del mateix formulari ja abonat), l'alumne perdrà el dret, havent perdut l'oportunitat de matricular-se, passant la seua plaça al següent optante per ordre cronològic. Una mateixa persona no pot sol·licitar preinscripció estant activa una preinscripció anterior. Les preinscripcions només són vàlides per a la persona que la sol·licita, sense possibilitat de delegar-la a un tercer.

La preinscripció al curs es tancarà el dia 26 de febrer de 2016, divendres, o abans en el cas d'esgotar-se les places disponibles oferida per la Universitat. IMPORTANT: S'adverteix als interessats del previsible esgotament de les places disponibles en un temps record, la qual cosa significa que el procés de matrícula es tancarà molt abans del dia 26 de febrer de 2016, divendres. Es recomana a les persones realment interessades en el curs internacional que al més prompte possible formalitzen la seua matrícula efectiva a fi d'assegurar-se una plaça en el curs.

L'organització del curs NO reserva places a ningú, doncs aquestes s'assignen per rigorós ordre de tramitació una vegada completada feta efectiva la matrícula, després de la preceptiva preinscripció.

 

CLASSES PRESENCIALS

Les classes presencials del curs s'impartiran en el següent horari:

- 18 de març de 2016, divendres: de 16.00 a 21.00 hores;

- 19 de març de 2016, dissabte: de 09.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores;

- 20 de març de 2016, diumenge: de 09.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores.

Les conferències s'impartiran en castellà, excepte les quals s'indiquen en una altra llengua, que, en tot cas, seran traduïdes al castellà. El lloc específic de celebració del curs (que, en tot cas, serà en el Campus de la Universitat d'Alacant, a Sant Vicent del Raspeig) es notificarà individualment l'11 d'abril de 2016, divendres, només als alumnes que apareguen com oficialment matriculats fins al 10 d'abril de 2016, dijous.

 

 

 

PROGRAMA

Pot descarregar-se el programa provisional ací.

 

REQUISITS PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT O DIPLOMA

La consecució del diploma s'aconseguirà mitjançant l'assistència a totes les sessions del curs (acreditat mitjançant la corresponent Fulla de Signatures en cada sessió), i amb l'aprovat del treball escrit obligatori, conforme a les normes contingudes en la present convocatòria.

L'assistència a totes les classes presencials és igualment obligatòria, es portarà control mitjançant lector òptic, que es passarà en cada sessió de matí i en cada sessió de vesprada a l'entrada i a l'eixida. Es requereixen, per tant, cinc controls d'entrada i altres cinc d'eixida de cada alumne acreditant la seua assistència a les respectives cinc sessions  que componen la part presencial del curs. Només s'admetrà una absència a una de les cinc sessions que es compon el curs, sempre que s'aporte un certificat oficial (del Col·legi de Metges, de l'Administració Pública, etc.), signat i segellat, justificant el motiu de la inassistència a aqueixa sessió de matí o de vesprada.

Per a obtenir la qualificació d'apte, l'alumne també haurà d'aprovar un treball escrit monogràfic sobre un tema del programa del curs. El treball escrit monogràfic haurà de ser lliurat per Campus Virtual del CURS OPERATIU DE SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA (Tercera Edició), o al correu  jose.sanmartin@ua.es únicament per als alumnes que NO disposen d'accés al Campus Virtual, abans de les 13:59:59 hores del dia 1 d'abril de 2016, divendres.

El treball escrit monogràfic haurà de reunir les següents característiques: ser un estudi completament original (o un resum propi de l'alumne sobre continguts intel·lectuals del curs, sense citar mai noms de persones ni identificar opinions abocades en les sessions, conforme a les normes Chatham Rules, a les quals el curs està acollit), redactat en interlineat senzill, amb tipus de lletra Estafes New Roman, grandària 12, extensió mínima d'1.500 paraules. L'adreça del Curs queda a la disposició dels alumnes en l'assessorament per a la realització del treball escrit, que pot iniciar-se una vegada formalitzada la matrícula oficial de cada alumne.

Les qualificacions obtingudes es publicaran, com a màxim, a les 13:58:59 hores del dia 8 d'abril de 2016, divendres, en el Campus Virtual del curs així com en el Tauler d'anuncis de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració.

El curs es realitzarà a l'empara de les normes de confidencialitat de la Chatham House Rule, per la qual es permet citar les idees exposades en les sessions però mantenint sempre l'anonimat absolut respecte de l'autoria de les mateixes (siguen ponents, siguen experts assistents com a alumnat). No es permet la presa d'imatges ni d'àudio durant les sessions del curs.

NOTA PER Als INTERESSATS: Per favor, només opte a la preinscripció d'aquest curs si realment pot complir els requisits per a realitzar-ho i aprovar-ho, atès que per cada plaça disponible sol haver-hi un nombre netament superior de sol·licituds.

Accés restringit: l'entrada a la sala de sessions presencials quedarà restringida als titulars de l'acreditació oficial del curs, la recollida del qual es comunicarà als alumnes matriculats el dia 11 de març de 2016, divendres. La targeta d'accés és personal i intransferible. És responsabilitat de cada alumne la correcta conservació i administració de la seua targeta personal; l'organització NO proveirà de targeta sustitutoria a qui adduïsca haver-la perdut.

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ ES TANCARÀ A les 13:59:59 HORES DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2016, DIVENDRES. EN AQUEIX EXACTE MOMENT, L'APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ SERÀ TOTALMENT INHABILITADA.

Període de preinscripció: fins a les 13:59:59 hores del dia 26 de febrer de 2016, divendres, o fins a completar l'aforament del local, a través del formulari de preinscripció. D'esgotar-se les places disponibles amb anterioritat a la referida data, l'aplicació informàtica de preinscripció serà tancada prèviament al 26 de febrer de 2016.

Els alumnes admesos rebran per correu electrònic el rebut de taxes, que hauran de tramitar i abonar dins del termini indicat en aqueix imprès. Només l'alta efectiva de la matrícula habilita per a ser alumne del Curs. Els alumnes que no formalitzen la seua matrícula dins del termini indicat en el seu rebut de taxes, perdran la seua plaça automàticament en expirar aqueix termini.

Hi ha dues modalitats de matrícula:

a) 90 euros: per a alumnes que es matriculen per vegada primera en aquest curs, i que mai abans s'hagen matriculat en cap dels nostres cursos: Curs de Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional (SISI), o Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI);

 

b) 65 euros: per a alumnes ja matriculats en el Curs d'Especialització en Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional (Setena Edició), a celebrar-se de gener a abril de 2016, o per a alumnes matriculats en, almenys, una de les anteriors edicions del Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI) o del Curse Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional (SISI). En les sol·licituds de l'opció b), abans d'aplicar el descompte, es comprovarà l'existència de matrícula efectiva en el COSI de 2015 o anterior, o en alguna de les edicions anteriors del curs SISI, o en la setena edició del curs SISI de 2016. Recapitulació: per a gaudir del descompte de l'opció b) només és necessari haver estat matriculat en una edició anterior de cursos SISI o COSI, o estar ja matriculat per a l'edició de 2016 del SISI.

Els qui sol·liciten la preinscripció però esgoten el termini indicat en el formulari de matrícula que rebran sense exercir el seu dret a formalitzar la matrícula, perdran el dret, passant la seua plaça al següent optante. Podrà establir-se una llista de reserva entre els quals no anassin seleccionats per a la matrícula.

Consultes administratives: cursos.deje@ua.es  (abans de remetre una consulta, llegeixi atentament les instruccions ací expressades, així com els correus institucionals que puguen rebre's amb explicacions precises).

Pot vostè consultar l'estat de la seua matrícula ací.

 

 

Procediment de devolució de taxes:

Si una vegada realitzada la matriculació del curs i abonades les taxes de matrícula l'alumne decidira no assistir al mateix, poden sol·licitar la devolució de les taxes del curs indicant la seua decisió de no assistir mitjançant correu electrònic enviat a la Secretaria del curs. Deurà emplenar, signar i presentar en la Secretaria del curs el següent imprès d'anul·lació de matrícula. A més, l'alumne que sol·licite la devolució, haurà de facilitar a la mateixa Secretaria copia del seu DNI per les dues cares, i la seua adreça postal. Pot consultar el procediment en la pàgina del Negociat d'Accés de la Universitat d'Alacant.

A més, l'alumne haurà de presentar l'imprès de sol·licitud de devolució de taxes degudament emplenat i el rebut de taxes original en el REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. Aquells alumnes que residisquen fóra de la província d'Alacant, poden presentar-ho en qualsevol oficina de correus i remetre-ho en sobre tancat a la següent adreça:

REGISTRE GENERAL

UNIVERSITAT D'ALACANT

Apt. de Correus 99

03080 - Alacant

Cal advertir que en el procediment de devolució de taxes intervenen diverses unitats de la Universitat d'Alacant i que la seua resolució pot tardar. Totes les preinscripcions realitzades i formalitzades amb posterioritat al dia 6 de gener de 2016, dimecres, per motius comptables, no es procedirà a la seua devolució -en el cas que se sol·licitara- fins que finalitze el període de matriculació del curs. Lamentem la incomoditat que açò puga ocasionar.

 

 

 

Ciència Política i de l'Administració


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3581

Fax: (+34) 96 590 3686

Facebook: https://www.facebook.com/gestionydireccionpublica?fref=ts

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464