PREMIS DE RECERCA PER A TREBALLS FI DE GRAU I MÀSTER EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, BON GOVERN I BONA ADMINISTRACIÓ

  1. Premis convocats:

a) Premi de recerca per a Treballs Fi de Grau en la Universitat d'Alacant en les matèries de "transparència, participació ciutadana, bon govern i bon a administració" des d'una perspectiva multidisciplinària (ciències jurídiques, socials, enginyeries, etc.).

b) Premi de recerca per a Treballs Fi de Màster en la Universitat d'Alacant en matèries les matèries de "transparència, participació ciutadana, bon govern i bona administració" des d'una perspectiva multidisciplinària (ciències jurídiques, socials, enginyeries, etc.).

2. Quanties dels premis:

Tant per als premis TFG com per als premis TFM, la quantia serà de:

- 600 euros primer premi

- 450 euros el segon premi,

- 250 euros el tercer premi

Als premis se’ls aplicarà, si escau, la retenció fiscal que marque la legislació vigent.

3. Descripció de les matèries o àmbits multidisciplinaris dels treballs de recerca:

Les matèries dels TFGs i TFMs que podran concórrer als citats premis se centraran preferentment en les qüestions relatives a la transparència, participació ciutadana, bon govern, etc., i de manera particular o a títol d'exemple en:

- Participació ciutadana en l'àmbit de la protecció del medi ambient.

- Transparència, participació ciutadana, protecció de dades, open data, etc.

- Bon govern, bona administració i lluita contra la corrupció i el frau.

- Gestió intel·ligent i sostenible de les ciutats: open data, models smart city i participació de la ciutadania

- Reptes públics per a fomentar una economia i sostenibilitat participativa.

4. Candidats:

Aquells alumnes/as que hagen defensat els seus TFGs i TFMs en la Universitat d'Alacant durant els cursos acadèmics 2017/2018 i 2018/2019.

5. Sol·licituds i termini de presentació:

5.1. El termini de presentació de les iniciatives començarà el dia de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitzarà el 15 d'octubre de 2019.

5.2. Les sol·licituds de participació en els premis es presentaran a través del formulari online habilitat en la pàgina web en el Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/cursos/premios-de-investigacion-para-trabajos-fin-de-grado-y-master-en-materia-de-transparencia-participacion-ciudadana-buen-gobierno-y-buena-administracion.html, adjuntant el text complet del treball de recerca en format pdf i el document acreditatiu de la seua qualificació

6. Jurado:

El Jurado estarà compost pels membres de la Comissió Mixta del Conveni entre la Generalitat i la Universitat i pel professorat responsable de l'execució del citat Conveni.

7. Criteris bàsics d'avaluació:

Per a adjudicar el premi, el Jurado tindrà en compte els següents criteris: l'originalitat del TFG o TFM, la seua qualitat acadèmica general, el grau de dificultat del tema abordat, i el rigor en la metodologia emprada per a la seua elaboració.

El Jurado podrà tenir en compte, així mateix, la qualificació final que els treballs dels candidats hagueren obtingut amb motiu de la seua presentació i defensa pública, així com, si escau, les observacions existents en l'acta de tal acte de defensa i en els informes elaborats per la Comissió que va valorar el treball i pel tutor o la tutora del respectiu TFG o TFM.

8. Marque legal i pressupostari:

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria es consignarà en el Capítol 4 de crèdits del pressupost del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat (031900). L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

A la quantia del premi, si escau, se li practicarà la retenció fiscal que marque la legislació vigent.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

Les persones beneficiàries s'obliguen a facilitar quanta informació els siga requerida i a complir, si escau, els deures que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003.

L'incompliment per part de les beneficiàries i beneficiaris de les obligacions assenyalades en aquesta convocatòria podrà donar lloc a la revocació del premi.

9. Fallada, publicació i premis:

La fallada i publicació dels premiats es produirà entre els dies 26 d'octubre i 6 de novembre, i la liquidació dels premis s'haurà de produir abans del 15 de novembre.

El Jurado podrà decidir, en cas que els TFG o TFM presentats no s'acomoden als criteris establits en la Base 7 d'aquesta convocatòria, que un o varis dels premis queden deserts.

10. Protecció de dades.

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en la sol·licitud, així com aquells continguts en la documentació que l'acompanye, la finalitat de la qual és la gestió de la seua inscripció, participació i resolució de la convocatòria dels Premis de recerca per a Treballs fi de grau i master de la Universitat d'Alacant en matèria de "Transparència, Participació ciutadana, Bon govern i Bona Administració.

La legitimació d'aquest tractament es basa en l'interès públic de la convocatòria i en el consentiment de la persona interessada en la seua sol·licitud de participació en ella. Les dades relatives als guanyadors dels premis es podran publicar en la web de la UA i en xarxes socials. Les dades dels premiats en les modalitats que inclouen prestació econòmica seran comunicats a les entitats bancàries a fi de realitzar el seu abonament, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la Intervenció General de l'Estat i al Tribunal de Comptes per al control comptable. Les dades seran conservades durant la tramitació del procediment de concessió del premi, sent aplicable la normativa d'arxius i patrimoni documental espanyol. Les dades dels premiats en les modalitats que inclouen prestació econòmica es conservaran conforme al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Li informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre uns altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es).Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privadesa de la Universitat d'Alacant en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

 11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Tots els que es presenten a aquesta edició accepten les condicions de participació establides en aquestes bases. L'acceptació d'aquestes bases suposa també acceptar la compareixença en el lliurament de premis o actes de difusió d'aquesta edició.

12. RECURSOS

Contra aquesta convocatòria i els actes administratius que es deriven d'ella, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent.

 

A Alacant, a 30 de setembre de 2019

 

Esther Algarra Prats

Secretària General de la Universitat d'Alacant