Saltar apartados

I Concurs de Debat

Fotografía facultad

 

 

LA FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 convoca el

I CONCURS DE DEBATS SOBRE TEMÀTIQUES DE LA

REALITAT ACTUAL

2010

 

 

La Facultat de Dret considera fonamental la tasca de recolzar activitats que propicien oportunitats perquè els seus estudiants manifesten, amb tota llibertat, l'opinió davant les diverses realitats de les quals formem part avui dia i, per tant, convoca a la participació d'un concurs de debats, amb finalitats estrictament acadèmiques.

 

OBJECTIU:

L'objectiu principal de realitzar aquesta activitat, que és purament universitària, és permetre que desenvolupen habilitats de comunicació, de manera que els alumnes sàpien expressar les seues idees davant grups de persones de manera segura, amb convicció i credibilitat

BASES

Participants

Podrà participar qualsevol alumne de la Facultat. Cal formar grups de tres estudiants, amb un cap.

 

TutorS

Cada equip haurà de comptar amb un tutor de la Facultat de Dret. No tindrà cap contacte amb l'equip durant els debats.

 

DESENVOLUPAMENT DELS DEBATS

Els debats es duran a terme mitjançant la confrontació d'arguments sobre un tema específic,  a favor o en contra per part de dos equips, complint amb els paràmetres de temps i forma que s'estableixen en aquestes bases.

El concurs constarà de dues etapes: una eliminatòria i una final, d'acord amb les següents regles:

Les etapes seran públiques, amb assistents que poden animar a cada equip. Abans de cada debat, en presència del moderador, se sortejarà quin equip defensa la postura a favor o en contra.

Es permet que, durant els torns de refutació, els membres de l'equip contrari puguen interpel·lar l'equip que tinga ús de la paraula, alçant la mà. L'equip que està en ús de la paraula ha d'atendre la petició de pregunta i respondre immediatament. Existeix, no obstant això, un període protegit del primer i últim minuts dels torns de refutació, en els quals no es poden formular preguntes. Les interpel·lacions no podran durar més de 15 segons i hauran de consistir en preguntes, matisacions o aclariments; mai podrà tractar-se d'argumentacions.

Els participants podran rebre suport per part del seu equip exclusivament mitjançant notes.

Si qualsevol equip no compareix al debat o es retarda més de 10 minuts de l'hora estipulada, es declararà automàticament vencedor del debat l'equip present

 

Primera etapa: eliminatòries

Durant aquesta etapa, cadascun dels grups ha de defensar la seua postura sobre un tema de problemàtica actual que li serà assignat prèviament.

Les intervencions tindran lloc per torns de temps limitat, tal com es defineix a continuació.

Començarà i acabarà l'equip que defense la postura a favor.

  • Equip a favor. exposició: 4 minuts
  • Equip en contra. exposició: 4 minuts
  • Equip a favor. 1a refutació: 5 minuts
  • Equip en contra. 1a refutació: 5 minuts
  • Equip a favor. 2a refutació: 5 minuts
  • Equip en contra. 2a refutació: 5 minuts
  • Equip a favor. conclusió: 3 minuts
  • Equip en contra. conclusió: 3 minuts

 

 Segona etapa: final

 Els grups guanyadors competiran en una sessió de debat final, en la qual es decidirà el primer lloc.

 

Moderadors

Els debats estaran coordinats per un moderador, que tindrà com a funcions controlar els aspectes tècnics i normatius del debat, atorgar els torns de paraula als successius participants i dirimir les qüestions d'ordre que es plantegen.

Les funcions son:

a) Portar el control de temps anotant la durada de cada intervenció.

b) Realitzar avisos als equips entre intervencions per incompliment no sancionable d'algun aspecte de les bases del concurs.

c) Identificar i sancionar amb absolut rigor els incompliments de temps i les interrupcions.

d) Informar equips i jutges una vegada finalitzat el debat de les infraccions comeses durant el debat.

i) Atendre possibles queixes dels capitans d'equip.

f) Elaborar i donar a signar als capitans l'acta del debat, que s'aportarà com a annex a la decisió del jurat.

El moderador no prendrà part en la deliberació realitzada pel jurat.

 

El jurat

Professorat de les diferents àrees de la Facultat actuarà com a jurat i avaluarà tant el desenvolupament i coneixement dels temes tractats com les destreses persuasives dels participants per al debat. En cada sessió, el jurat estarà compost per cinc membres, un dels quals assumirà les funcions de jutge principal.

Una vegada acabe el debat, el jurat deliberarà el resultat. Una vegada hi haja deliberat, el jurat signarà l'acta.

El jurat haurà d'emetre un veredicte de forma col·legiada, en el qual es donarà com a guanyador a un dels dos equips. No hi pot haver empats.

 

Aspectes a qualificar

Cada membre del jurat emplenarà una acta en què valorarà l'actuació dels equips. El jutge ha de determinar en cadascun dels següents aspectes quin dels dos equips és superior a l'altre i assignanarà 2 punts a l'equip millor i 1 punt al menys hàbil en cada aspecte:

 

FONS:

1. Veritat i veracitat dels arguments.

2. Diversitat d'Arguments.

3. Línia argumental definida.

4. Profunditat dels arguments.

5. Rigor de les evidències.

6. Diversitat d'evidències.

7. Respon a la pregunta del debat.

8. Refutació dels arguments del contrari.

9. Cites d'autoritat teòrica.

FORMA:

10. Naturalitat i expressivitat.

11. Domini de l'espai.

12. Comunicació no verbal.

13. Domini de veu i silencis.

14. Començaments captivadors i finals contundents.

15. Concessió de la paraula i respecte pel contrincant.

16. Agilitat i claredat en les respostes.

ALTRES ELEMENTS D'AVALUACIÓ:

17. Equilibri i participació dels membres de l'equip.

18. Ús correcte i fluid del llenguatge.

19. Capacitat de síntesi

20. Expressió lògica

 

El jurat, bé per iniciativa pròpia, per petició d'un dels capitans, podrà requerir als equips participants que demostren la veracitat de qualsevol dada que utilitzen al llarg del debat. Mai es podrà sol·licitar aquest arbitratge durant la intervenció d'un orador. Es farà sempre en finalitzar cada torn. Si la iniciativa prové d'algun dels capitans, han d'alçar la mà i procedir a la petició de verificació de la dada corresponent.

 

SANCIONS I DESQUALIFICACIONS

El jurat podrà penalitzar amb fins a 1 punt cadascuna les següents conductes durant el debat:

a) Acabar el torn abans d'hora.

b) Excedir-se del temps establit en cada torn.

c) No respondre les preguntes que es formulen per l'altre equip durant el torn de refutació o demorar la resposta.

d) No respectar el període protegit en el torn de refutació.

i) Realitzar interpel·lacions que superen el temps establit

f) Utilitzar paraules inconvenients durant el debat.

g) Utilitzar un vestuari inadequat.

h) Utilitzar recursos que puguen suposar jugar amb avantatge.

i) No-assistència d'un o més membres de l'equip (1 punt per persona no assistent).

j) Retard en l'assistència al debat.

k) Enunciar una cita o dada falsa o poc veraç.

A més,  serà desqualificat l'equip que:

a)  Reincidisca en les faltes anteriors durant el mateix debat.

b) Mostre insults, desacataments o menyspreus al jurat, al públic o a qualsevol dels membres de l'equip contrari o del seu propi, abans, durant o després de qualsevol debat.

Les penalitzacions podran servir com a criteri de desempat, segons el parer del jurat.

 

PREMIS:

Els premis que s'atorguen en l'etapa final d'aquest concurs, i per a cadascun dels membres dels equips, seran els següents:

1r lloc: un MP4 i diploma

2n Lloc: un MP3 i diploma

3r lloc: un MP3 i diploma

 

A tots els participants, se'ls lliurarà diploma de participació. L'equip vencedor del rebrà diploma de guanyador.

 

INSCRIPCIONS:

Per a inscriure's en l'I Concurs de Debats, utilitzar aquest formulari.

 

Dret Constitucional


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9497

Fax: (+34) 96 590 9496

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464